ZAVİYE MAHALLESİ 124 ADA 38,39,40 NOLU PARSELLERİN SATIŞ İLANI HAKKINDA

ZAVİYE MAHALLESİ 124 ADA 38,39,40 NOLU PARSELLERİN SATIŞ İLANI HAKKINDA

İLAN
DARENDE BELEDİYESİNDEN DUYURULUR

Mülkiyeti Darende Belediyesine ait Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( GES) imarlı 3 adet taşınmazın satış ilanı.
SIRA NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA-PARSEL ALANI M2 SATIŞ DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ KDV HARİÇ M2 BİRİM FİYATI KDV HARİÇ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ZAVİYE HAMAZ ARSA 124-38 18.166,86 PEŞİN 5.450.058,00 TL 300,00 TL 163.502,00 TL 26.10.2023 10:00
2 ZAVİYE HAMAZ ARSA 124-39 18.440,74 PEŞİN 5.532.222,00 TL 300,00 TL 165.967,00 TL 26.10.2023 10:10
3 ZAVİYE HAMAZ ARSA 124-40 18.556,53 PEŞİN 5.566.959,00 TL 300,00 TL 167.009,00 TL 26.10.2023 10:20

1- ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ
Taşınmaz satış şartnamesi Darende Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğünden ve Emlak İstimlak Müdürlüğünden ulaşılabilir.
-İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
a- İhaleye katılmak isteyenler ihale günü ve saatinden öne Belediyemizin Darende Vakıflar Bankasındaki TR59 0001 5001 5800 7300 272715 nolu emanet hesabına %3 geçici teminat bedeli olan yukarıda yazılı olan teminat bedellerine göre yatırmak ve ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır. Teminat mektupları geçerlidir.
b-İhaleyi alan kişi satış bedeli üzerinden ihale tarihinde, satış yapıldıktan sonra aynı gün kesin teminatı % 6’ya çıkarmak zorundadır.
c İhalede alıcı sunacağı Pey haddini satışı yapılan taşınmazın muhammen bedeli üzerinden 1.000,00 TL ve katları olarak artırabilecektir.
2- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
a-Gerçek Kişiler için Gerekli Belgeler
1. Başvuru dilekçesi.
2. Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik no belgeli)
3. İkametgah belgesi. (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tastikli vekaletname.
5. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu.
6. Darende Belediyesinden borcu yok yazısı. (Darende Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
7. İmzalı şartname belgesi. (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekli tarafından imzalanması zorunludur.)
b-Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
1. Başvuru dilekçesi
2. Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
3. İmza sirküsü ( Noter onaylı)
4. Faaliyet belgesi ( Son Altı ay içerisinde alınan )
5. Vergi Levhası
6. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu.
7. Darende Belediyesinden borcu yok yazısı. (Darende Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
8. İmzalı şartname belgesi. (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekli tarafından imzalanması zorunludur.)
c-Vakıf ve Derneklerden İçin Gerekli Belgeler;
1-Vakıflardan İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tastikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen noter tasdikli imza sirküsü.
2-Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirildiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tastikli sureti, dernek
tüzüğü ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
3- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
a-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.
b-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
a. 2. ve 3. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler.
b. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
c. Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu yada herhangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat kaydolunur.
d. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.
e. Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler.
5- SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ
a- Peşin Satışlarda Yapılacak Ödeme Şekli;
İhale onayından itibaren 15 takvim günü içerisinde taşınmaz satış bedeli ödenir ve satış sözleşmesi imzalanır.
Satış bedeli Türk Lirası (TL) olarak ödenecektir.
İdare satış bedeli ödenen taşınmazların için ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı ihale kazananına teslim etmekle hükümlüdür.
b-Taksitli Satışlarda Yapılacak Ödeme Şekli;
1- Alıcı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren on beş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacaktır.

2- Satılan taşınmazın %6; Kesin teminatı Belediyemizin Darende Vakıflar Bankasındaki TR59 0001 5001 5800 7300 272715 nolu emanet hesabına; Kalan tutar eşit taksit olarak tahakkuk edilir. İhalenin sonuçlanma süreleri de dikkate alınarak ödemeler, tahhakkuk ettirilen tarihlerde aydan aya ödeme yapılcaktır. Son taksitin ödemesi yapılırken kesin teminat düşülerek tahsil edilecektir.
3- Vadesinde ödenmeyen taksitler 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
4- Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, kesin teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir. Satış bedeli olarak tahsil edilen tutar faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir.
5- İdare, satış bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak , şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı ihale kazanına teslim etmekle yükümlüdür.
6-VERGİ RESİM HARÇLARLA SÖZLEŞME VE TAPU GİDERLERİNİN ÖDENMESİ
İhale üzerinde kalan kişi yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler, resim, ilan, tellaliye ve harçlar ile benzeri giderlerin (KDV, Damga) tamamı taşınmazı satın alan kişi veya tüzel kişi tarafından ödenir. İhale üzerinden binde 9,48 damga vergisi tutarı alıcıya aittir. Tapu devri sırasında doğabilecek her türlü vergi resim ve harçlardan alıcı sorumludur ve ödeyecektir.
7- SATILACAK YERİN GÖRÜLMESİ
a- Satılacak olan taşınmazın yerini ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Bu işe ait bütün masraflar istekliye aittir. İdare, isteklilerden böyle bir talep geldiğinde, gerekli izni verecektir.

b- Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satılacak olan taşınmazı incelediğini ve teklifi buna göre hazırladığı kabul edilecektir.
c- İstekli Taşınmazı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Darende Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
8- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
a- Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
b- İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
c- İhalenin şartnamede belirtilen süreleri aşaması durumunda ita amiri ihaleyi sonlandırmak için katılımcılardan son teklif olarak yazılı teklif almaya yetkilidir.
9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
a- İhale kazananı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren onbeş (15) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedeli şartnamenin 2. maddesinde belirtilen ödeme şekilleri ile 1. maddesinde belirtilen ilgili Belediye Encümen kararında belirtilen şartlarda yapılacaktır.
b- Taşınmaz bedelinin tamamı ödendikten sonra alıcı taşınmazı bir ay ( otuz gün) içinde kendi adına tescil ettirmek zorundadır. Bu hükme uyulmaması halinde, Belediye tarafından yasal yollara başvurularak tescil işlemi sonuçlandırılacak ve bundan doğacak yargılama giderleri ile avukatlık ücreti de alıcıdan tahsil edilecektir. Ayrıca geçici teminat irat kaydedilecektir.
10- İHALE ALICISININ ÖLÜMÜ
a- İhale alıcısının ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmazın alınması için başvuru yapılırsa, idarenin onayı dahilinde tarlanın satış aynı şekilde varise devir gerçekleşecektir
DİĞER HUSUSLAR

11- Taşınmazı satın alan kişi veya firma taşınmaz bedeli satışın yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş)iş günü içerisinde Belediyemiz veznelerine yatıracaklardır. Taşınmazın bedelini 15 (on beş)iş günü içerisinde yatırmayan ve yine taşınmaz için tahakkuk ettirilen tarihlerde ödeme yapmayan kişi veya firmanın ihalesi fesih edilir. Teminatı gelir kaydedilir.
12- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Posta ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.
13- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
14- İhale komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
15- Şartnamede olmayan hususlar 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine göre işlem görecektir.

16- İhale ile ilgili evrakları

25.10.2023

tarihinde saat 17:00’a kadar Darende Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.(teminat ve diğer evraklar)
17-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez, tazminat talebinde bulunamaz.
18- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Darende Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz Olarak temin edilebilecek veya görülebilecektir.
19-İhtilaflar halinde Darende İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu Şartname Yirmi (19) maddeden ibaret olup Belediye Encümenince imza altına alınmıştır. 05.10.2023

Önceki TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Bizi Takip Edin

Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bul. No:10 Darende/Malatya

Çalışma Saatleri:

Pzts – Cuma: 8:00  – 17:00 

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi